Provozní řád

Provozní řád

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 • Návštěvník FirstStep fitness je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy.
 • Zakoupením (vstupu, permanentky nebo členství) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 • Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 • Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 • Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi.
 • Za boty a jiné odložené osobní věci vedení posilovny nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určené.
 • U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky.
 • Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat u obsluhy. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost!
 • Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. Nařizujeme, pokud by jakákoliv část holé pokožky měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, ručník pod sebe!!!
 • Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 • Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče patří na stojany!)
 • Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené! Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru.
 • Po ukončení cvičení předá cvičenec klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!)
 • Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra.
 • Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory FirstStep fitness včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.